NOVINKY

     V roce 2013-2014 jsme provedli modernizaci nejdůležitějšího

přístrojového vybavení a to zakoupením nového kardiotokografu

důležitého ke sledování životních funkcí plodu. 

     Dále ultrazvukového přístroje,který splňuje nejnároč-

nější podmínky pro sledování vývoje plodu /měření NT,ba-

revný Doppler / a gynekologickou diagnostiku.